Onderwijsaanbod


Voor de vakken bewegingsonderwijs en muziek hebben wij vakdocenten. Daarnaast zijn er in het team specialisten voor remedial teaching, onderwijs aan begaafde leerlingen en voor bevordering van gezond gedrag. Voor de basisvakken rekenen en taal gebruiken wij eigentijdse lesmethodes die het lesgeven op drie niveaus in alle groepen mogelijk maakt. We volgen de leerlingen in hun ontwikkeling met het Kanjer- en Cito leerlingvolgsysteem en met ‘Kijk’ voor kleuters. Speerpunten van onze ontwikkeling zijn:

  • Aansluiting bij de eigen leerstijl van kinderen door thematisch werken bij wereldoriëntatie, gebaseerd op de theorie van meervoudige intelligentie  (met de methode Vierkeerwijzer)

  • Bijdragen aan het creatief vermogen van leerlingen door het ontwikkelen van een leerlijn culturele vorming (met het Centraal Museum)

  • Afstemmen op verschillen tussen kinderen door het ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen (met de vereniging voor begaafdheids-profielscholen)